Humor kan gjøre samtalen om seksuell helse lettere

Humor kan gjøre samtalen om seksuell helse lettere

På samenes nasjonaldag lanserer Sex og Politikk en egen video med den samiske sexologen og spesialsykepleieren Ingunn Eriksen om det å snakke med eldre samer om seksualitet og seksuell helse. Humor og kulturforståelse er viktige døråpnere.

Humor og snoallat kan fungere svært bra som samtalestartere når eldre samer har behov for å snakke om seksuell helse. Det er stor enighet blant helsepersonell som har studert temaet at samer ofte har en annen forståelse av sykdom og helse enn den norske majoritetsbefolkningen generelt.

Nettstedet og æ-læringsverktøyet Uke66.no er utarbeidet av Sex og Politikk, og setter søkelyset på eldre og seksuell helse. På samenes nasjonaldag har nettstedet fokus på eldre samer og deres forhold til seksuell helse.

Spesialsykepleier og sexolog Ingunn Eriksen forteller til Uke66.no at det å tulle og spøke om sex, seksualitet og seksuell helse kan være en viktig døråpner til å få igang en god samtale om temaet. Hun slår også et slag for større kulturforståelse slik at helsepersonell ikke blir oppfattet som «profeter sørfra» som skal lære samer å snakke åpent om seksuell helse.

«E-læringsverktøyet Uke66.no henvender seg til alle som er 60 år og eldre, eller som har planer om å bli det,» forklarer prosjektleder Tore Aasheim, «men for oss i Sex og Politikk har det også vært avgjørende å ha et interseksjonelt blikk på dette med eldre og seksuell helse. Derfor har det vært viktig for oss å belyse individuelle utfordringer som for eksempel enkelte minoriteter har å stri med, deriblant de eldre samene.»

I sin doktorgradsavhandling i 2011 om helseomsorgssystemer i samiske markebygder i nordre Nordland og Sør-Troms, fant sykepleier Randi Nymo at naboskap og slektskap var viktig ved sykdom. Mange kombinerte tradisjonell og medisinsk behandling, gudstro var viktig for mange, og humor var en viktig kommunikasjonsform.

Sykepleier Berit Andersdatter Bongo undersøkte i sin doktorgradsavhandling i 2012 forståelser av helse og sykdom i samiske samfunn. Hun fant at deltakerne i studien ikke snakket om helse og sykdom, men at dette var tema som man nærmet seg på tause og indirekte måter. Å snakke åpent om sykdom ble betraktet som upassende. Man skulle klare seg selv og ikke vise svakhet, og omsorg og hjelp skulle ytes uten at det ble bedt direkte om dette. Nærhet og taushet ble betraktet som passende kommunikasjonsformer.

Med dette som bakteppe kan det nok oppleves som en utfordring å få i gang en samtale, kanskje spesielt når temaet er seksuell helse. Litt lett humor kan altså være en mulighet til å lette på stemningen og bryte isen, og kanskje er dette en del av den samiske kulturen som med fordel kan tas med inn i helsepraten for befolkningen generelt?

Se videoen med Ingunn Eriksen her. (Videoen er tekstet på nord-samisk)