Sex og Politikk

Sex og Politikk

Det er foreningen Sex og Politikk som har hovedansvaret for utviklingen og driften av e-læreverktøyet Uke66.no. Her kan du lese mer om hvem vi er.

Foreningen Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg og lovlig abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse.

Vi i Sex og Politikk mener at mennesker skal gis tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester og rettigheter uavhengig av deres økonomiske, sosiale og geografiske posisjon. Vårt formål er å bevare og beskytte de rettighetene vi har og kjempe for å utvikle og styrke seksuelle og reproduktive rettigheter.

Dannet i 1969

Sex og Politikk ble grunnlagt i 1969 under navnet Norsk forening for familieplanlegging. Navnet ble endret til Norsk forening for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (NSRR) i 1994 og videre til dagens navn Sex og Politikk i 2009.

I disse årene har foreningen vært ledende i arbeidet for SRHR i Norge, gjennom blant annet vår pådriverrolle i arbeidet med å fremme selvbestemt abort, god seksualitetsundervisning, prevensjonsveiledning og sikre trygg prevensjon i Norge. Nå jobber vi også med eldre voksne og deres seksuelle helse.

Sex og Politikk er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt, med nasjonale organisasjoner i mer enn 150 land i tillegg til Norge. Sex og Politikk jobber tett med mange av våre søsterorganisasjoner i IPPF.

Internasjonalt samarbeid

Sex og Politikk er en pådriver for å utvikle bedre helsetilbud og ivareta rettigheter knyttet til seksualitet og reproduktivitet globalt. Dette er et viktig felt for styrking av kvinners og jenters rettigheter og arbeid for menneskerettigheter, likestilling og fattigdomsreduksjon.

Sex og Politikk jobber derfor med politisk påvirkningsarbeid og informasjonsaktiviteter om SRHR i et Sør-perspektiv. Vi arbeider for å belyse viktigheten av SRHR i det utviklingspolitiske arbeidet i samarbeid med og med støtte fra Countdown 2030 Europe, Utenriksdepartementet, Norad, FOKUS, UNFPA og flere andre organisasjoner, inkludert våre søsterorganisasjoner i Norges fokusland for bistand.

I Norge arbeider vi med informasjon om viktigheten av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og for å sette søkelys på utfordringene mange mennesker har når det kommer til dette kontroversielle feltet.

Uke 6, 16 og 66

Siden 2010 har Sex og Politikk avviklet Uke 6, som er en landsdekkende kampanje for seksualitetsundervisnings. Uke 6 tilbyr skolene gratis undervisningsopplegg og har som formål å bidra til en styrket undervisning om seksualitet i skolen. Høsten 2021 lanserte vi Uke 16 som retter seg mot videregående skoler og nettsiden som du nå leser heter Uke 66 og retter seg mot eldre voksne over 60 og helsepersonell.

Sex og Politikk er medlem av flere nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeider med en rekke nasjonale organisasjoner i Norge og internasjonalt. Utover IPPF er den viktigste internasjonale samarbeidspartneren Countdown 2030 Europe – et konsortium bestående av 18 SRHR-organisasjoner som arbeider for seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter.

Her kan du lese mer om foreningen Sex og Politikk

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?