Samarbeid

Samarbeid

Prosjektet «Eldre og seksuell helse» er et samarbeid mellom Likestillingssenteret, Foreningen FRI, KUN Likestillingssenter og foreningen Sex og Politikk, initiert av Helsedirektoratet i 2020.

Samarbeidsprosjektet «Eldre og seksuell helse» består av flere deler, dette e-læreverktøyet er bare en del av flere elementer som flere organisasjoner har vært med å bidra med. Du kan lese mer om prosjektet på nettportalen eldreogseksuellhelse.no.

Dette treårige prosjektet består av fire uavhengige aktører som i 2020 ble oppfordret av Helsedirektoratet om å samarbeide om dette fagområdet.

Likestillingssenteret KUN jobber for et mer likestilt samfunn. De jobber med alle diskrimineringsgrunnlagene, og bærekraftperspektivet utgjør grunnpilaren i deres arbeid. De er engasjerte fagfolk med interesse for mennesker og samfunn.  ​Rettferdighet og likeverd er deres kjerneverdier.

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold er en landsomfattende organisasjon som arbeider politisk og sosialt for at mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet skal kunne leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert eller trakassert. FRI samarbeider med ulike aktører og organisasjoner for å få gjennomslag for sine saker. Dette er alt fra de ulike politiske partiene til organisasjoner, foreninger, offentlige instanser og enkeltpersoner.

Likestillingssenteret på Hamar er et tverrfaglig kompetansesenter med likestilling som fagområde. Senterets målsetting er å bidra til et inkluderende og rettferdig samfunn med like muligheter for alle. Målsettingen er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer alle diskrimineringsgrunnlag (kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, livssyn, alder, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne). Likestillingssenteret har en aktiv informasjons- og pådriverrolle og er en drivkraft for økt likestilling lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Barn og unges oppvekstmiljø, samfunnsutvikling og deltakelse, arbeidsliv og likeverdige offentlige tjenester er senterets hovedarbeidsområder.

Foreningen Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt. Sex og Politikk er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt, med nasjonale organisasjoner i 117 land i tillegg til Norge, samt man jobber og har prosjekt i totalt 142 land.

Klikk på navnene til de forskjellige organisasjonene for å lære mer om hver enkel.

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?