Hva er seksuelle rettigheter?

Hva er seksuelle rettigheter?

IPPF, den internasjonale organisasjonen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, har satt opp følgende definisjon av hva som bør være inkludert i betydningen seksuelle rettigheter:

Av: Tore Aasheim

Seksuelle rettigheter er menneskerettigheter og det innebærer:

  • Rett til frihet, personlig sikkerhet og fysisk integritet.
  • Rett til selv å velge om man vil gifte seg og stifte familie, og til å bestemme hvorvidt, hvordan og når man skal få barn.
  • Rett til likeverd, lik lovmessig beskyttelse og frihet fra alle former for diskriminering basert på kjønn eller seksualitet.
  • Rett til tankefrihet, meningsfrihet, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet.
  • Rett til deltakelse, uavhengig av kjønn eller seksualitet.
  • Rett til personlig autonomi og lovmessig anerkjennelse.
  • Rett til helsetjenester og til å dra nytte av vitenskapelig utvikling.
  • Rett til utdanning og informasjon.
  • Rett til ansvarlighet og oppreisning.
  • Rett til privatliv.

Dette er rettigheter som vi i Norge tar for gitt og som alle allerede er lovfestet i Norge på forskjellige steder i lovverket. Men – noen ganger kan det være vanskelig for noen å huske at disse rettighetene gjelder for alle – så lenge vi lever.

Hva sier lovverket?

Norge har tilsluttet seg verdens menneskerettigheter og i dem står det:

Artikkel 2:
Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, for eksempel på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold.

Som helsepersonell omfattes man av helsepersonelloven, her står det blant annet noe om forsvarlighet:

§ 4.Forsvarlighet
Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

Og som pasient har man rettigheter ifølge pasientrettighetsloven, her heter det blant annet:

§ 3-2. Pasientens og brukerens rett til informasjon
Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger.

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?